ഇന്നു ലോക സംഗീതദിനം: 109ന്റെ നിറവിലും സോപാനസംഗീതത്തിന്റെ ശ്രുതിമുറിയാതെ പത്മനാഭമാരാര്‍ | mangalam.com

ഇന്നു ലോക സംഗീതദിനം: 109ന്റെ നിറവിലും സോപാനസംഗീതത്തിന്റെ ശ്രുതിമുറിയാതെ പത്മനാഭമാരാര്‍ | mangalam.com


My online comment posted on July 31, 2014(so far there is only one online comment posted here):

Thanks to P P Ramachandran and Dr T V Gopalakrishnan through whom I received this report. Being an ‘ambalavaasi’ myself, even without meeting Padmanabha Marar myself, I can feel his presence. My ‘vineethanamaskaram’ to him.

M G Warrier
 Comments

Popular posts from this blog

NAVAGRAHA STOTRAM

THE SUNSET OF THE CENTURY

The King of Ragas: Sankarabharanam